Referenser

Brf Banslätts garage i Tullinge ska dräneras om

Brf Banslätts garage på Kvällsvägen, Römossevägen i Tullinge ska dräneras om.

Dagvattenavrinning från garagegolv (nedreplan) skall förberedas med nya dagvattenrör ut från garage. Dagvatten och dräneringsledningar skall anslutas mot kommunala ledningsnätet. Dränering utföres med Isodrän. Dräneringsrör skall kunna inspekteras i sin fulla längd.

Anläggning av spolbrunnar samt dräneringsbrunnar

Dräneringsrör och ledningar skall kunna motstå de laster och andra påverkningar som de kan utsättas för.

 

 HSB Södertörn –  Brf. Banslätt dränering av garage samt anläggning slam och oljeavskiljare.

213
Dagvatten ska genomgå slam- och oljeavskiljning samt fördröjning innan vidare strömning till kommunala ledningsnätet som får belastas med max 5l/s inströmmande vatten.

Återströmnings skydd i form av backventil för dagvatten. Återströmnings skydd skall vara åtkomligt för service vid behov.

 

Läs mer om dränering under våra tjänster.

Kostnadsfri offert dränering